You cannot place a new order from your country. United States

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  DREAM TEAM S.C.
§ 1 Definicje
 
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Sprzedawca – Dream Team Skowron Włodzimierz Jarosław Modrzejewski s.c. z siedzibą w  Gdańsku (80-044)  ulica Trakt Św. Wojciecha 29, NIP 583-315-34-28. Nazwa skrócona Sprzedawcy w e-sklepie: Dream Team s.c..
3. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Kupującym może być jedynie osoba, która dokona rejestracji w sklepie internetowym.
4. Produkty – towary oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę.
5. Konsument – osoba fizyczna kupująca od Sprzedawcy Produkty.
6. Serwis – serwis internetowy w domenie www.sklep-laguna.pl, do którego prawa przysługują Sprzedawcy.
7. e-Sklep – część Serwisu, umieszczona w domenie www.sklep-laguna.pl, w której Sprzedawca oferuje Produkty (sklep-laguna.pl). E-sklep jest własnością firmy Dream Team s.c.
8. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na mocy której Kupujący nabywa od Sprzedawcy Produkt za określoną cenę.
9. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Serwisu, opisane w § 3 ust. 1 Regulaminu;
10. Newsletter – usługa opisana w § 12 Regulaminu polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę Kupującemu elektronicznego biuletynu zawierającego informacje o produktach i usługach świadczonych przez Sprzedawcę.
11. Prawo do odstąpienia – prawa Kupującego do odstąpienia od Umowy sprzedaży wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa a szczegółowo opisane w § 8 Regulaminu.
12. Dni robocze – okres pracy e-Sklepu, to jest termin od poniedziałku do piątku każdego tygodnia roku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 
§ 2 Postanowienia ogólne
 
1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupu produktów w e-Sklepie, a także zasady korzystania z konta założonego przez Kupującego w celu dokonania zakupu Produktów.
2. Kupujący przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
3. Regulamin jest udostępniony Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 
§ 3 Świadczenie Usług elektronicznych
 
1. Sprzedawca świadczy następujące Usługi elektroniczne drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.):
a. usługę utrzymywania konta Kupujących w Serwisie, ułatwiającego i przyspieszającego zawieranie Umów sprzedaży oraz umożliwiającego wgląd w historię zamówień;
b. usługę zawierania na odległość Umów sprzedaży;
c. usługę Newsletter, opisaną w § 12 Regulaminu.
2. Usługi elektroniczne są świadczone nieodpłatnie.
3. W celu świadczenia Usług elektronicznych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o świadczenie Usług elektronicznych. Umowa ta jest zawierana w momencie aktywacji konta w Serwisie (przez Kupującego) za pomocą linku udostępnionego przez Sprzedawcę.
4. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług elektronicznych na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.
 
§ 4 Zakładanie i utrzymanie konta w Serwisie
 
1. Przeglądanie asortymentu e-Sklepu nie wymaga rejestracji w Serwisie. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty wymaga zarejestrowania się (założenia konta) w Serwisie zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. W celu założenia konta w Serwisie, Kupujący wypełnia udostępniony przez Sprzedawcę formularz rejestracyjny, w którym podaje dane wymagane przez Sprzedawcę do założenia konta, w szczególności imię, nazwisko, adres rozliczeniowy i dostawy, adres poczty elektronicznej, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu i oświadcza, że akceptuje treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca potwierdza założenie konta w Serwisie, wysyłając do Kupującego wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. W celu aktywowania konta Kupujący zobowiązany jest kliknąć w link zawarty w wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę.
4. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Kupujący powinien dysponować:
a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b. przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
5. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script oraz akceptacji cookies (Polityka cookies jest dostępna w Serwisie).
6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania konta Kupującego, jeżeli uzna jego działanie za naruszające obowiązujące przepisy, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich lub zasady współżycia społecznego, a także postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Kupującego Sprzedawca informuje Kupującego poprzez wysłanie maila na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w Serwisie.
7. Sprzedawca nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane wystąpieniem okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
 
§ 5 Informacje o Produktach i promocje
 
1. Sprzedawca zamieszcza w e-Sklepie informacje o Produktach, podając w szczególności ceny Produktów.
2. Ceny podane w e-Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto) oraz nie zawierają kosztów dostawy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje w e-Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
5. Mimo wszelkich starań niektóre przedstawione fotografie i grafiki produktów mogą odbiegać od rzeczywistości, co nie stanowi podstawy do reklamacji i wszelkich roszczeń.
Wszystkie nazwy, zdjęcia i znaki firmowe lub towarowe, niebędące własnością firmy Dream Team s.c., występujące w Sklepie oraz w dokumentacji, należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie informacją handlową
Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu dostosowania fotografii i rysunków do realnych parametrów dot. produktów prezentowanych na www.sklep-laguna.pl.
 
§ 6 Zasady składania zamówienia na Produkty i proces zakupu Produktów
 
1. Umieszczenie Produktu w e-Sklepie stanowi zaproszenie do złożenia oferty (zamówienia Produktu) przez Kupującego.
2. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru Produktu, jego rodzaju, ilości, sposobu płatności i formy dostawy.
3. Przed złożeniem zamówienia Kupujący otrzyma informację o łącznej cenie zamówionych Produktów oraz kosztach ich dostawy.
4. Złożenie zamówienia następuje z momentem naciśnięcia przez Kupującego guzika stwierdzającego obowiązek zapłaty. Może to nastąpić po wypełnieniu w e-Sklepie wszystkich formalności związanych z procesem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy na adres mailowy podany przy zakładaniu konta w Serwisie, potwierdzenie złożenia zamówienia.
6. W razie błędów w zamówieniu lub w danych Kupującego Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca może anulować zamówienie, w miarę możliwości, informując o tym Kupującego. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
7. Akceptacja zamówienia, o której mowa w ust. 5 powyżej, następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
8. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w momencie akceptacji przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego, zgodnie z powyższymi postanowieniami.
9. Kupujący może zrezygnować ze złożonego zamówienia do momentu otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z ust. 7 powyżej), poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Sprzedawcy lub kontakt telefoniczny (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora, po stronie Klienta).
 
§ 7 Sposoby i terminy płatności
 
1. Kupujący może dokonać zakupu jedynie poprzez płatność online.
2. Kupujący po złożeniu zamówienia zostanie przekierowany na stronę płatności online. Płatność następuje od razu po złożeniu zamówienia.
3. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację płatności online jest Przelewy24. Płatność online dokonywana jest zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu obowiązującego u podmiotu realizującego płatność online, który jest udostępniany Kupującemu przy realizacji płatności online.
4. Kupujący nie ma możliwości płatności za pobraniem.
5. Kupujący nie ma możliwości zapłacenia części w drodze płatności online a części za pobraniem pocztowym.
6. Kupujący składający zamówienie w imieniu podmiotu gospodarczego zobowiązany jest do dokonania płatności jako podmiot gospodarczy, który reprezentuje. Oznacza to, iż faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę, zawierać będzie dane widniejące na dokumencie przelewu.
 
§ 8 Realizacja zamówienia i dostawa Produktu
 
1. Realizacja zamówienia złożonego przez Kupującego następuje poprzez wysyłkę Produktów na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
2. Przesyłki będą realizowane wyłącznie na terytorium Polski, nie przewiduje się możliwości wysłania zamówionego Produktu zagranicę. Przesyłki realizowane są na terenie całej Polski.
3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego niezwłocznie po akceptacji zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty za zakup towaru.
4. Wysyłka Produktu następuje nie wcześniej niż po zapłacie przez Kupującego kwoty za dokonanie zakupów. W przypadku Produktów oznaczony jako „dostępne” wysyłka Produktów w dni robocze następuje:
- przesyłka do 1 kg - wysyłka we wtorki i piątki
- przesyłka kurierska powyżej 1 kg - maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty za dokonany zakup.
W dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta) zamówienia nie będą realizowane. Realizacja zamówień nastąpi w pierwszym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.
5. Czas dostawy Produktów następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego (firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej), zwykle nie dłużej niż w ciągu 24 godzin od dnia wysyłki Produktu. Paczki dostarczane za pomocą firmy kurierskiej realizowane są w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia firmie kurierskiej realizacji transportu przez Sprzedawcę, a przesyłki dostarczane za pomocą Poczty Polskiej - wysyłane są we wtorki i piątki.
6. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca określi zasady odmiennie w e-Sklepie.
7. Koszty dostawy Produktu zależą od wagi i wymiarów przesyłki. Koszty dostawy podawane są przy potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego (płatność online – warunki dotyczące kosztów zawarte są w zakładce "Dostawa").
8. Ostateczny koszt dostawy z uwzględnieniem ilości zamówionych Produktów wskazany jest Kupującemu przed złożeniem zamówienia.
9. W przypadku dokonania zamówienia kilku Produktów Sprzedawca może podjąć decyzję o dostawie Produktów do Kupującego w osobnych przesyłkach, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący nie zostanie obciążony wyższym kosztem dostawy niż zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
10. W przypadku niedostępności towaru w e-sklepie, czas wysyłki może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji obsługa e-sklepu skontaktuje się droga mailową lub telefoniczną z kupującym i poinformuje o zaistniałej sytuacji.
11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta e-Sklepu była aktualna. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego na Produkt aktualnie niedostępny w e-Sklepie, Sprzedawca anuluje zamówienie, a Umowa sprzedaży wygasa, o czym Kupujący zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania o wygaśnięciu Umowy sprzedaży.
 
§ 9 Prawo odstąpienia
 
1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od każdej Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyny, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) oraz poniższymi postanowieniami.
2. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 (czternastu dni) od dnia odbioru przez Kupującego lub przez wyznaczoną  przez niego osobę zamówionych Produktów od podmiotu realizującego przesyłkę (firmy kurierskiej).
3. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór jest załącznikiem numer 1 do Regulaminu.Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży jest dostępny również do pobrania w Serwisie w zakładce Informacje, a także jest dostarczany przez Sprzedawcę drogą mailową przy potwierdzaniu złożonego przez Kupującego zamówienia.
4. Do zachowania czternastodniowego terminu na wykonanie prawa odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o wykonaniu prawa odstąpienia drogą pocztową na następujący adres Sprzedawcy: Dream Team s.c., ul. Trakt Św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk, z dopiskiem „e-Sklep”.
5. Sprzedawca nie przewiduje możliwości złożenia oświadczanie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną.
6. Z chwilą wykonania prawa odstąpienia przez Kupującego Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Po wykonaniu prawa odstąpienia Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę Produkt niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu zwrotu Produktu wystarczy odesłanie Produktu na następujący adres Sprzedawcy: Dream Team s.c., ul. Trakt Św.Wojciech 29, 80-044 Gdańsk, z dopiskiem „e-Sklep”.
10. Kupujący ponosi koszt odesłania/zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Kupujący nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z wykonaniem Prawa odstąpienia.
11. Nie przewiduje się przypadków, w których Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia.
12. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Kupujący może odstąpić także od umowy o świadczenie Usług elektronicznych (utrzymanie konta w Serwisie), przy czym czternastodniowy termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu liczy się od dnia aktywacji konta w Serwisie za pomocą linku udostępnionego przez Sprzedawcę.
 
§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy
 
1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu Produktu bez wad.
2. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 
§ 11  Reklamacje
 
1. Kupującemu przysługuje prawo do składania reklamacji w przypadku nienależytego wykonania umowy sprzedaży przez Kupującego, w tym w przypadku stwierdzenia wad Produktu oraz w razie wadliwego świadczenia Usług elektronicznych w ramach Serwisu.
2. Reklamacja może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Formularz reklamacyjny jest dostępny także w Serwisie w zakładce Reklamacje i zwroty, a także jest przesyłany Kupującemu wraz z mailem potwierdzającym zamówienie.
3. Reklamację należy przesłać za pomocą listu poleconego na następujący adres Sprzedawcy: Dream Team s.c., ul. Trakt Św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk, z dopiskiem „e-Sklep”.
4. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji wysłanych drogą elektroniczną.
5. W przypadku, gdy formularz reklamacyjny nie został poprawnie wypełniony przez Kupującego, Sprzedawca wezwie Kupującego do poprawienia formularza w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni roboczych pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie wysłana drogą elektroniczną, Sprzedawca poinformuje Kupującego o konieczności przesłania reklamacji w sposób określony w ust. 2 powyżej.
6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę listu poleconego zawierającego reklamację.
7. O decyzji Sprzedawcy Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną na adres podany w treści reklamacji.
 
§ 12  Przetwarzanie danych osobowych
 
1. W ramach świadczenia Usług elektronicznych Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Kupującego niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług elektronicznych.
2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego.
3. Sprzedawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
a. nazwisko i imię Klienta,
b. numer NIP,
c. login,
d. adres zamieszkania lub do korespondencji,
e. adres poczty elektronicznej,
f. numer telefonu.
4. Udostępniając formularz rejestracyjny, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, Sprzedawca określa dane osobowe Kupującego, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia danej Usługi elektronicznej.
5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług elektronicznych przez Sprzedawcę.
6. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z Usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):
a. oznaczenia identyfikujące Kupującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług elektronicznych,
d. informacje o skorzystaniu przez Kupującego z Usług elektronicznych.
7. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Sprzedawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Kupującego. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
9. Kupujący ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 
 
§ 13 Kontakt
 
1. Kupujący może skontaktować się (porozumieć się) ze Sprzedawcą za pomocą telefonicznego Biura Obsługi Klienta, dzwoniąc na numer infolinii 58 683 03 37.  Infolinia dostępna jest w dni robocze, w godzinach 8.00 - 16.00.
2. Koszt połączenia z infolinią jest równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej lub zgodny z cennikiem operatora.
3. Możliwy jest również kontakt pod adresem e-mail: sklep@laguna.pl albo za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.sklep-laguna.pl w zakładce Kontakt.
4. Wszelkie oświadczenia, dla których w świetle postanowień Regulaminu wymagane jest zachowanie formy pisemnej, w tym  oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia oraz złożenie reklamacji, powinny być skierowane na następujący adres Sprzedawcy: Dream Team Skowron Włodzimierz Jarosław Modrzejewski s.c., ul. Trakt Św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk, z dopiskiem „e-Sklep”.
 
§ 14 Rozwiązywanie sporów
 
1. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w zakresie wykonania Umowy sprzedaży, w tym co do sposobu załatwienia reklamacji złożonej przez kupującego, mogą być rozstrzygane pozasądowo w postępowaniu mediacyjnym lub pojednawczym.
2. Kupujący może skorzystać z pośrednictwa mediatora działającego w ramach jednej z poniższych jednostek:
a. Polskie Centrum Mediacji, ul. Jagiellońska 58 lok. 122, 03-468 Warszawa
b. Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa
c. Centrum Mediacji Gospodarczej, Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa
albo innych podobnych jednostek.
3. Rozpatrzenie sprawy z udziałem mediatora będzie wiązało się z koniecznością zapłaty mediatorowi wynagrodzenia w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
 
§ 15 Postanowienia końcowe
 
1. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmienionym Regulaminie Sprzedawca informuje na stronach Serwisu oraz drogą mailową na adres Kupującego podany podczas rejestracji w Serwisie. Klient posiadający konto w Serwisie, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi utrzymywania konta w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania go o zmianach Regulaminu. Wypowiedzenie umowy skutkuje na dzień wprowadzenia zmiany do Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego o umowie sprzedaży.
3. Do Umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.
4. Integralnymi częściami Regulaminu są:
a.    Załącznik nr 1 - wzór formularza do wykonania Prawa odstąpienia;
b.    Załącznik nr 2 – wzór formularza reklamacyjnego.
5. Spory w stosunkach między Sprzedawcą a Kupującym będącym przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sąd właściwy według siedziby konsumenta.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2016 r.